PET ซอสกลาง 435 CC

ความสูง 193 mm
ขนาดปาก 28 mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง(ลำตัว) 65 mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง(ก้นขวด) 64 mm
ปริมาตร 435 ml
น้ำหนักขวด 33 gm
ความหนาผนังขวด 0.7 mm