top of page

 

PET ซอสกลาง 435 CC

ความสูง 193 mm
ขนาดปาก 28 mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง(ลำตัว) 65 mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง(ก้นขวด) 64 mm
ปริมาตร 435 ml
น้ำหนักขวด 33 gm
ความหนาผนังขวด 0.7 mm

bottom of page