PET ทรงกลม 330 CC

SKU: PET-008-3-1-B

ความสูง 155 mm
ขนาดปาก 28 mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง(ลำตัว) 56 mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง(ก้นขวด) 61 mm
ปริมาตร 330 ml
น้ำหนักขวด 19 gm
ความหนาผนังขวด 0.2 mm