top of page

 

PET 500 CC

ความสูง 210 mm
ขนาดปาก 28 mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง(ลำตัว) 61 mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง(ก้นขวด) 60 mm
ปริมาตร 500 ml
น้ำหนักขวด 19 gm
ความหนาผนังขวด 0.2 mm

bottom of page