top of page

 

PET ซอสเล็ก 220 ml

ความสูง 122 mm
ขนาดปาก 28 mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง(ลำตัว) 58 mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง(ก้นขวด) 59 mm
ปริมาตร 220 ml
น้ำหนักขวด 19 gm
ความหนาผนังขวด 0.2 mm

bottom of page