top of page

 

PET 240 ml

ความสูง 160 mm
ขนาดปาก 28 mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง(ลำตัว) 51 mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง(ก้นขวด) 51 mm
ปริมาตร 240 ml
น้ำหนักขวด 25 gm
ความหนาผนังขวด 0.5 mm

bottom of page